firma-legal
 • Constitució, Secretaria, Assessorament Legal, Liquidació i Dissolució de Societats.
 • Concursos de Creditors.
 • Contratació Mercantil.
 • Negociacions amb Entitats Financeres, reclamacions davant del Banc d’ Espanya, processos contra Entitats Financeres, processos de morositat.
 • Dret de la competència.
 • Assessorament i actuació Registral i Hipotecària, dirigit fonamentalment a Companyies Immobiliàries i Entitats Financeres.
 • Derecho Mercantil Internacional, Fusiones y Adquisiciones de Empresas.
 • Propietat Industrial i Intel·lectual.
firma-legal
 • Planificació dels Recursos Humans, assessorament preventiu en polítiques socials, contractació i formació d’empleats, disseny i anàlisi de llocs de treball, mètodes i rendiment productiu.
 • Consultoria de distribució i contenció de costos socials i organització del temps de treball.
 • Assessorament de les condicions contractuals de les relacions laborals (jornada, retribució, extincions de contracte, via acomiadament disciplinari, regulació d’ocupació, amortització de lloc de treball…)
 • Assessorament i representació en negociacions col·lectives, davant de l’ Autoritat Laboral, Inspecció de Treball i Jutjats i Tribunals Laborals.
 • Accidents Laborals i assessorament general en matèria de seguretat i higiene en el treball.
 • Règim Especial d’ Autònoms.
 • Prestacions de Seguretat Social i d’altres Organismes Públics (jubilació, invalidesa, viduïtat, orfandat…)
 • Comunicació amb la representació social, ja siguin Comitès d’ Empresa, Delegats de Personal o Representants Sindicals.
firma-legal
 • Procediments Administratius i Contenciós – Administratiu.
 • Assessorament i Reclamació de responsabilitats a la Administració.
 • Consultoria a corporacions locals.
 • Assessorament de Col·lectius en les seves relacions amb la Administració Pública a tots els seus nivells.
 • Relacions dels funcionaris amb la Administració.
firma-legal
 • Assessorament en herències i successions.
 • Contractació Civil.
 • Dret Matrimonial.
 • Reclamació de quantitats per deutes i danys.
 • Assessorament i processos d’arrendament i protecció en general de drets relatius a immobles i propietat horitzontal.
 • Assessorament i actuació en matèria de tutela, incapacitat, finació i adopció.
firma-legal
 • Àmbit Penal i Societari:
  – Assessorament lletrat a l’òrgan de l’ administració de l’organització empresarial en relació a les seves activitats i incidències amb rellevància jurídica-penal, i coordinació amb servei d’assessorament mercantil i civil.
 • Dret Penal i de la Construcció:
  – Delictes contra la salut i la seguretat en el treball. Responsabilitat civil derivada. Serveis integrals de defensa penal als professionals del sector de la construcció.
  – Assessorament i auditoria de empreses del sector de la construcció per a acomodar legalment les seves activitats a la legislació laboral i penal en matèria de prevenció de riscos laborals i seguretat i higiene en el treball amb rellevància jurídica-penal.
  – Coordinació entre les esferes de Dret Laboral i Dret Penal en tots els seus àmbits.
  – Coordinació entre les esferes del Dret de Família i del Dret Penal en l’àmbit dels delictes contra les relacions familiars i de violència de gènere.
 • Dret de Penal i de la Circulació
  – Defensa i reclamació de danys i perjudicis derivats de sinistres de circulació i tanmateix respecte de tots aquells tipus penals centrats en la seguretat en el tràfic
 • Dret Penitenciari.
firma-legal
 • Servei d’informació – mitjançant els nostres butlletins informatius – pel qual es comuniquen i comenten els canvis legislatius o reglamentaris i les novetats que puguin afectar-li (inclosa la relació de convenis col·lectius d’àmbit estatal, autonòmic i provincial que es publica mensualment)
 • Departament d’investigació privada per a la realització d’informes comercials o patrimonials, controls sobre treballadors en període de baixa laboral
 • Departament de gestió d’impagats.
 • Obtenció d’informes i peritatges tècnics en qualsevol matèria.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search