Skip to main content

ÀREES DE TREBALL

Dret Mercantil i Procesal

 • Constitució, Secretaria, Assessorament Legal, Liquidació i Dissolució de Societats.
 • Concursos de Creditors.
 • Contratació Mercantil.
 • Negociacions amb Entitats Financeres, reclamacions davant del Banc d’ Espanya, processos contra Entitats Financeres, processos de morositat.
 • Dret de la competència.
 • Assessorament i actuació Registral i Hipotecària, dirigit fonamentalment a Companyies Immobiliàries i Entitats Financeres.
 • Derecho Mercantil Internacional, Fusiones y Adquisiciones de Empresas.
 • Propietat Industrial i Intel·lectual.

Dret del Treball i Seguretat Social

 • Planificació dels Recursos Humans, assessorament preventiu en polítiques socials, contractació i formació d’empleats, disseny i anàlisi de llocs de treball, mètodes i rendiment productiu.
 • Consultoria de distribució i contenció de costos socials i organització del temps de treball.
 • Assessorament de les condicions contractuals de les relacions laborals (jornada, retribució, extincions de contracte, via acomiadament disciplinari, regulació d’ocupació, amortització de lloc de treball…)
 • Assessorament i representació en negociacions col·lectives, davant de l’ Autoritat Laboral, Inspecció de Treball i Jutjats i Tribunals Laborals.
 • Accidents Laborals i assessorament general en matèria de seguretat i higiene en el treball.
 • Règim Especial d’ Autònoms.
 • Prestacions de Seguretat Social i d’altres Organismes Públics (jubilació, invalidesa, viduïtat, orfandat…)
 • Comunicació amb la representació social, ja siguin Comitès d’ Empresa, Delegats de Personal o Representants Sindicals.

Dret Administratiu

 • Procediments Administratius i Contenciós – Administratiu.
 • Assessorament i Reclamació de responsabilitats a la Administració.
 • Consultoria a corporacions locals.
 • Assessorament de Col·lectius en les seves relacions amb la Administració Pública a tots els seus nivells.
 • Relacions dels funcionaris amb la Administració.

Dret Civil y Familiar

 • Assessorament en herències i successions.
 • Contractació Civil.
 • Dret Matrimonial.
 • Reclamació de quantitats per deutes i danys.
 • Assessorament i processos d’arrendament i protecció en general de drets relatius a immobles i propietat horitzontal.
 • Assessorament i actuació en matèria de tutela, incapacitat, finació i adopció.

Dret Penal i Penitenciari

 • Ambito penal-societario.
  -Asesoramiento letrado al órgano de administración de la organización empresarial, respecto de sus actividades o incidencias con relevancia jurídico penal y coordinación con servicio de asesoramiento mercantil y civil.
 • Derecho penal y de la construcción.
  -Delitos contra la salud y seguridad en el trabajo. Responsabilidad civil derivada.
  -Servicios integrales de defensa penal a los profesionales del sector de la construcción.
  -Asesoramiento y auditoria de empresas del sector de la construcción para acomodar legalmente sus actividades a la legislación laboral y penal en materia de prevención de riesgos laborales y seguridad e higiene en el trabajo con relevancia jurídico penal.
  -Coordinación entre las esferas de derecho laboral y derecho penal en todos sus ámbitos.
  -Coordinación entre las esferas del derecho de familia y derecho penal en el ámbito de los delitos contra las relaciones familiares y de violencia de género.
 • Derecho penal de la circulación.
  -Defensa y reclamación de daños y perjuicios derivados de siniestros de circulación y asimismo respecto de todos aquellos tipos penales centrados en la seguridad en el tráfico.
 • Derecho penitenciario.

Altres serveis

 • Servei d’informació – mitjançant els nostres butlletins informatius – pel qual es comuniquen i comenten els canvis legislatius o reglamentaris i les novetats que puguin afectar-li (inclosa la relació de convenis col·lectius d’àmbit estatal, autonòmic i provincial que es publica mensualment)
 • Departament d’investigació privada per a la realització d’informes comercials o patrimonials, controls sobre treballadors en període de baixa laboral
 • Departament de gestió d’impagats.
 • Obtenció d’informes i peritatges tècnics en qualsevol matèria.